ELECTRICA DE VINALESA SCV

CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Per acord del Consell Rector de ELÈCTRICA DE VINALESA SCV. de data 4 de juny de 2019 es convoca l'Assemblea General Ordinària d'Elèctrica de Vinalesa, SCV. que tindrà lloc en el saló d’actes de la cooperativa, carrer Doctor Mollá, número 3, de Vinalesa el pròxim dia 28 de juny a les 19:00 hores en primera convocatòria i a  les 19:30 _ hores en segona convocatòria per a tractar els següents punts del

ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i ratificació de l'acta de l'assemblea anterior aprovada per la comissió anomenada a este efecte.
  2. Informe de gestió.
  3. Comptes anuals de l'exercici 2018, i la seua aprovació, si procedix.
  4. Acord sobre la distribució del resultat econòmic.
  5. Precs i preguntes.
  6. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió, o nomenament de la comissió encarregada de la seua aprovació.

Vinalesa, a 11 de juny de 2019

La documentació referida als comptes anuals i l’informe de gestió, es troben a disposició dels socis en el domicili social de la cooperativa, on podran ser consultats de 10 a 13 hores, els dies laborables des de la publicació de la convocatòria de l’assemblea general fins la celebració. El soci que ho sol licite per escrit, tindrà dret a rebre gratuïtament còpia d’estos documents amb antelació a la celebració de l’assemblea.
Aquells socis que no puguen assistir a l'assemblea i vullguen exercir el seu dret de vot, poden sol·licitar l'escrit de representació en les nostres oficines des del 11 de juny de 2019 al 27 de juny de 2019, de 8:30 hores a 13:30 hores, de dilluns a divendres.

El consell rector

ELÈCTRICA DE VINALESA- Cooperativa Valenciana - Doctor Mollà, nº 3 · 46114 Vinalesa (Valencia) - 96 149 14 00 e-mail: administracion@coop-vinalesa.com

Avís legal / Política de privacitat / Política de cookies